החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 1262

 

ביום 15/12/2004 התקבלה החלטה מס' 1262 על ידי הנהלת מינהל מקרקעי ישראל בנושא הרחבות למגורים בישובי קו עימות בגבול הצפון.

הרקע להחלטה


1. הוראת אגף חקלאי 51 י' באה בעקבות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, לפיה "גביית מחיר בעלמא, ובכלל זה גם גביית תשלום בשווי ההפרש בין המחיר המופחת שגובה המינהל למחיר השוק, תמורת הזכות להיכלל ברשימת המומלצים, היא קריטריון בלתי סביר, שאינו יכול להתקבל...".


2. בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, נקבע בהוראת האגף, כי האגודה לא תהיה רשאית לקבוע תשלום כספים, שישולם לה או למי מטעמה, כקריטריון וכתנאי לבחירת מועמד, וכן לא תהיה רשאית לקבוע כקריטריון וכתנאי מועמד, חובת התקשרות של המועמד עם חברת בניה או קבלן בנין, שיקבעו על ידה, לבניית בית המגורים במגרש שיוחכר לו.


3. היות ובאותה עת טיפל המינהל בעסקות בתהליך, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את מנהל המינהל לקבוע הוראות מעבר להחלטתו הנ"ל, ובהתאם יצאה הוראת אגף 51 יג', אשר קבעה כי על אף האמור בהוראת אגף 51 י', יאשר המינהל הקצאת מגרשים, גם אם נתקבלה תמורה עבור הקרקע, האסורה על פי הוראה 51 י' או שהמומלץ לחכירת המגרש חויב לבנות באמצעות חברת בניה או קבלן בנין, למגרשים אשר המלצות האגודות להקצאתם ניתנו, בין היתר, על בסיס:
    סעיף 4 א' להוראה - התקשרות המבוצעת לפי פסק משקם שניתן עד ליום 31.3.99.
            סעיף 4 ב' להוראה - עסקה חתומה בכתב, שנחתמה לא יאוחר מיום 31.3.99, בין אגודה שיתופית לבין   
            חברה מפתחת/יזם.


4. הוראת האגף הייתה בתוקף לגבי ישובים באזור המרכז עד ליום 31.12.01, לגבי יישובים באזורי עדיפות א' ו-ב' עד ליום 30.6.02 ולגבי יישובי קו עימות עד ליום 31.12.03.


5. החלטת המועצה 972 בדבר הוראות המעבר להחלטות 717, 727 ו-737 אפשרה להמשיך ולערוך עסקות לפי החלטה 737, תוך גביית הכספים בעלמא, עפ"י סעיף 4א' בלבד להוראה 51 יג'.


6. ביום 12.10.00 התקבלה החלטת מועצה 888, בדבר הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בגבול לבנון, אשר אפשרה, בהרחבות למגורים על פי החלטה 737 של המועצה, בישובים המוגדרים כ"יישובי קו העימות", לאגודות היישובים הנ"ל לגבות כספים מהמועמדים להקצאת המגרשים בהרחבה, בתנאים המפורטים להלן:
א. האגודה תמציא למינהל לבדיקתו ולאישורו את פרוט כל הקריטריונים שנקבעו על ידה לבחירת המועמדים להקצאת המגרשים, ובכלל זה גם בהתייחס לקריטריון המחיר.
ב. גביית הכספים מהמועמדים להקצאת המגרשים כאמור תעשה ע"י האגודה בלבד ובכפוף לכך שכל הסכומים שיגבו כאמור ישמשו אך ורק לצורך פירעון חובות האגודה ו/או לצורך חיזוקו של היישוב.


7. הוראת אגף 51 יט', אשר קבעה את הוראות הפעולה לפי החלטת המועצה 888, אפשרה גביית סכום  נוסף של האגודה מן המתיישב, עבור "פיתוח עודף" שלא יעלה על 25% מהוצאות הפיתוח המאושרות, ואשר אושר פרטנית ע"י המינהל.


8. מספר קיבוצים מאזור קו העימות בצפון פנו למינהל בבקשה לסייע להם לסיים את שיווק פרוייקט ההרחבה ולהמשיך לגבות את הסכום שאושר להם בעבר בהתאם לסעיף 4ב' בהוראת אגף 51 יג' – התחייבות לקבלן.

 

הנהלת המינהל החליטה כלהלן:

ככלל, תמשיך לחול הוראת האגף החקלאי 51 יט', אשר מאפשרת גביית סכום נוסף של האגודה מן המתיישב, עבור "פיתוח עודף" שלא יעלה על 25% מהוצאות הפיתוח המאושרות, ואשר אושר פרטנית ע"י המינהל.
1. ניתן יהיה לאשר ליישובי קו עימות, אשר חלק מההרחבה כבר שווק בהתאם לאישורים שניתנו בעבר לפי סעיף 4 ב' להוראה 51 יג', להמשיך ולגבות עד 50% מהסכום שאושר להם בעבר לפי סעיף 4ב' כאמור, וזאת לתקופת תוקפה של החלטת המועצה 972 בדבר הוראות המעבר להחלטה 737 ביישובי קו עימות.
2. אישור כנ"ל יהיה פרטני לגבי הישוב המבקש לפעול כאמור לעיל, ויינתן על ידי מנהלת האגף החקלאי, סמנכ"ל שיווק וכלכלה ומנהל המחוז הרלוונטי.
3. אישור כנ"ל יהיה פרטני לגבי הישוב המבקש לפעול כאמור לעיל, ויינתן על ידי מנהלת האגף החקלאי, סמנכ"ל שיווק וכלכלה ומנהל המחוז הרלוונטי.

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים