החלטה 1015 של הנהלת ממ"י

במטרה להבטיח קיום הליכי קבלה סבירים ושוויוניים לישובים קהילתיים בני פחות מ-500 בתי אב ולהקצאות קרקע שלא בתנאי נחלה, בישובים חקלאיים, אישרה המועצה נוהל קבלה למתיישבים חדשים בישובים אלה.


הצורך בהסדרת הליכי הקבלה וההמלצה התחדד לאור עתירות שהוגשו לבית המשפט הגבוה לצדק בעניין הליכי הקבלה אותם נדרשים  מועמדים לעבור כתנאי להקצאת מגרש בישוב קהילתי וישוב חקלאי, בהן תקפו העותרים את הליכי הקבלה הספציפיים שהתקיימו לגביהם ואת מדיניות מועצת מקרקעי ישראל בנוגע לאופן הקצאת הקרקע בישובים אלה – על פי המלצת הסוכנות או האגודה החקלאית – ולא בדרך של מכרז פומבי.


בישיבת המועצה אושרה רשימת קריטריונים אותם תוכלנה ועדות הקבלה לשקול וכן נקבע הרכב ועדות הקבלה וכן חובתם לנהוג באופן שוויוני בבחינת התאמת המועמדים לחיי הקהילה בישוב.
כן נקבע כי מועמדים שמועמדותם נדחתה יוכלו להגיש ערר בכתב לועדת ערר בראשה יעמוד איש ציבור וחבריה מלבד נציג הציבור, נציג רשם האגודות השיתופיות ונציג המינהל. איש הציבור שיעמוד בראשה ימונה על ידי המועצה בהמלצת יו"ר המועצה. הועדה תעביר המלצותיה למנהל המינהל אשר מוסמך, במקרים שימצא לנכון, לקבל את הערר ולהורות על קבלת המועמד כחבר, להורות על החזרת הנושא לדיון מחודש ע"י ועדת הקבלה או לדחות את הערר.
לצורך קבלת החלטה בערר שעניינו דחיית מועמד מנימוקי התאמה חברתית יוועץ מנהל המינהל בגורם מתחום מדעי ההתנהגות, וכן יהיה רשאי להזמין את המועמדים ואת נציגי ועדת הקבלה והאגודה להשמיע עמדתם בפניו.
לפני חודשים מספר, התקבלה במועצת מינהל מקרקעי ישראל, החלטה מס' 1015 – הליכי המלצה על קבלת מועמדים לרכישת זכויות חכירה במקרקעין בישובים חקלאיים וביישובים קהילתיים.


בשל חשיבות העניין והשפעתו על התנהלות המושב, ראינו לנכון להביא לידיעתכם החלטה זו.להלן עיקרי ההחלטה:
1. החלטה זו תחול על הליכי ההמלצה על קבלת מועמדים לרכישת זכויות חכירה במקרקעין     בישוב קהילתי קטן ובישוב חקלאי, בהם מתקיימים תנאים אלה:

1.1 בישוב קהילתי קטן:
על הליך קבלתם של המועמדים הראשונים ועל מועמדים אשר רכשו את זכויותיהם בדרך של העברת זכויות, המבקשים להתיישב ב-500 בתי מגורים ביישוב, ועל אלה בלבד. הקצאת קרקע עם מספר בתי  המגורים אשר הוקצו ביישוב הקהילתי עולה על –500 תעשה בדרך של מכרז, או בדרך של הרשמה והגרלה, מקום שניתן לעשות כן על פי דין.
1.2 ביישוב חקלאי:
 על הליך קבלתם של מועמדים להקצאת קרקע או לרכישת זכויות בה בדרך של העברת זכויות, שלא בתנאי נחלה, באגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ, מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, מושב שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית אשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה.


 2.  הקריטריונים אשר תוכל ועדת קבלה לשקול בדונה במתן המלצה על מועמד לרכישת זכויות בקרקע בישוב קהילתי קטן או בישוב חקלאי יהיו כלהלן:
2.1.   בגיר מגיל 18 ומעלה;
2.2.   יחיד או בני זוג;
2.3. בעל יכולת כלכלית להקמת בית ביישוב, תוך פרק הזמן הקבוע בהסכם הפיתוח עם המנהל;
2.4. בישוב קהילתי: התאמה לחיי חברה בקהילה מצומצמת. ביישוב חקלאי: התאמה לחיי חברה בקהילה. אגודה אשר תכלול קריטריון זה בקריטריונים לקליטה ביישוב תכלול גם הוראה לפיה ידרשו כל המועמדים להמציא חוות דעת מקצועית של מכון אליו יופנו על ידי ועדת הקבלה, אשר תבחן את התאמתם לחיי חברה בקהילה מצומצמת ביישוב קהילתי ואת התאמתם לחיי חברה בקהילה בישוב חקלאי. קביעת ועדת הקבלה בדבר דחיית מועמדים מסיבה זו, תהא מבוססת על חוות הדעת המקצועית.
    
2.5.   קריטריונים בדבר אפיונים מיוחדים של הישוב, אם יש כאלה, ובלבד שאלה אושרו מראש על ידי המינהל לאחר שקבלו את אישור רשם האגודות השיתופיות כנדרש. הקריטריונים יפורסמו ע"י האגודה.
2.6.  התנאים הכלליים בדבר הקצאת מקרקעי  ישראל יחולו אף  על הקצאות מקרקעין עפ"י החלטה זו.


3. הליך הקבלה של מועמדים לרכישת זכויות בקרקע בישוב קהילתי קטן ובישוב חקלאי יהא כלהלן:
3.1  ועדת הקבלה:
3.1.1 בישוב קהילתי יהיה הרכב ועדת הקבלה כלהלן: בעל תפקיד בכיר במיישבת (הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית) בעל תפקיד בכיר במשרד הבינוי והשיכון,נציג האגודה השיתופית, נציג המועצה האזורית ונציג התנועה המיישבת – בישובים הרלוונטיים. ככלל, יהיה מספר חברי ועדת הקבלה מספר אי זוגי. ביישוב חקלאי יהיה הרכב ועדת הקבלה כפי שייקבע על ידי מוסדות האגודה.
3.1.2 נציג המועצה האזורית בועדת קבלה בישוב קהילתי יהיה ראש המועצה האזורית או סגנו, ובלבד שאינם חברי האגודה. נציג התנועה המיישבת ישתתף רק עת שייך הישוב לתנועה המיישבת. נציג הסוכנות או נציג ההסתדרות הציונית יהיה יו"ר הועדה. החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות. לכל אחד מהחברים, לרבות היו"ר, זכות הצבעה שווה. 
       3.2. ערר על החלטת ועדת הקבלה:
3.2.1       מועמד אשר מועמדותו נדחתה על ידי ועדת הקבלה יהיה רשאי להגיש ערר בכתב לועדת ערר , אשר תוקם עפ"י החלטה זו ואשר תפקידה להמליץ למנהל המינהל האם לקבל את הערר,לבטל את החלטת ועדת הקבלה כולה או מקצתה, לדחות את הערר או להחזיר הנושא לדיון מחודש ע"י ועדת הקבלה.
3.2.2        ועדת הערר תנמק החלטותיה.
  3.2.3 הרכב ועדת הערר יהיה: איש ציבור, נציג רשם האגודות השיתופיות  ונציג המינהל. איש הציבור ימונה ע"י המועצה בהמלצת יו"ר המועצה והוא יהיה היו"ר.
3.2.4 העתק הערר יועבר עם הגשתו לאגודה ולועדת הקבלה והן תהיינה רשאיות להעביר תגובתן לערר, בכתב, לועדת הערר.
3.2.5 ועדת הערר רשאית, על פי שיקול דעתה, להזמין את המועמדים להשמיע בפניה את טענותיהם נגד החלטת ועדת הקבלה. בחרה ועדת הערר לעשות כן, תינתן לאגודה ולועדת הקבלה הזדמנות להופיע בפני הועדה  ולהשמיע טענותיהן.

3.2.6 ועדת הערר רשאית, על פי שיקול דעתה, להורות על העמדת המועמד לבדיקת גורם מקצועי שתבחר, בתחום מדעי ההתנהגות, קודם שתקבל החלטה בערר.
3.2.7         סדרי הדיון בפני ועדת ערר יהיו כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.


4.    החלטת המינהל:
החלטת ועדת הערר תוגש למנהל המינהל והוא רשאי לקבלה, כולה או מקצתה, או לדחותה.


5.  עם אישורה כדין של החלטה זו, יבוטלו סעיפים 5.3 ו- 5.4 להחלטת המועצה 959 מיום 4.2.03 והחלטה זו תחול במקומם.


6.    העלויות הכספיות הכרוכות בקיום הועדות השונות הינם באחריות האגודה והעורר ובהעדר החלטה אחרת יוטלו על האגודה והעורר בחלקים שווים.

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים