השגה על שומה

חוזר 2/09 - שינוי חשוב בהליך השגה על שומות מקרקעין

 

 

‏‏‏22/03/2009
אגף קרקעות ואגו"ש

לכבוד
ועד המושב


שלום רב,

  

הנדון: שינוי חשוב בהליך השגה על שומות מקרקעין
חוזר 2/09

 

 מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה החליטה על קביעת הליך השגה על שומות מקרקעין כדלקמן:
1.  מתקשר המבקש לטעון כנגד שומה רשאי להגיש באמצעות המינהל  בכתב, בתוך 30 יום מן היום שהשומה הומצאה לידיו, בקשה לעיון חוזר בשומה .
הבקשה תדון בפני מנהל הלשכה; או בפני שמאי עובד אגף שומת מקרקעין באותה לשכה מחוזית שימונה מטעמו ובלבד שזה האחרון לא היה מעורב בהכנת השומה. היה מנהל הלשכה מעורב בהכנת השומה, תדון הבקשה בפני מנהל לשכה  אחר שימונה על ידי השמאי הממשלתי הראשי או סגנו.
 מינהל מקרקעי ישראל יהיה המשיב בבקשה;
ההחלטה בבקשה תינתן לא יאוחר מתום 30 ימים מן המועד שבו הומצאו כל הראיות הדרושות או מהמועד האחרון שניתן לצדדים להשלים טיעוניהם בכתב, להנחת דעתו של השמאי הדן בבקשה , או בתוך 60 יום מיום סיום הדיון בה, אם התקיים דיון בבקשה, לפי המאוחר.
ההחלטה בבקשה תהא מנומקת ותינתן בכתב; בהחלטה, רשאי השמאי הדן בבקשה לקבל את הבקשה או לדחותה, כולה או מקצתה, וכן רשאי הוא להורות על השלמת   השומה או על עריכת שומה חדשה, וכן רשאי הוא להגדיל או להקטין את השומה. 
הגשת בקשה לא תעכב את ביצוע העסקה נשוא השומה, ובלבד שהמתקשר שילם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, או 75% מסכום העסקה לפי השומה נשוא הבקשה, לפי הגבוה מבינהם במועד שנקבע בהסכם, והפקיד ערבות בנקאית אוטונומית, בתוספת ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"ה - 1965, להנחת דעתו של מינהל מקרקעי ישראל, בגין יתרת סכום העסקה לפי השומה; הוחלט בבקשה שעל המתקשר לשלם סכום נוסף, מעבר לסכום ששולם - יהיה המתקשר חייב לשלם את התוספת בתוך 7 ימים ממועד משלוח ההחלטה. לא ישולם הסכום כאמור - תחולט הערבות הבנקאית.
  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של מינהל מקרקעי ישראל לקבוע בחוזה מנגנונים לתשלום היתרה על פי השומה הסופית.
2. מועצת מקרקעי ישראל תקים ועדת השגות לעניין החלטה זו. ועדת ההשגות תהא בת שלושה חברים, והם:
(1)     עובד המדינה שיתמנה ע"י שר המשפטים הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
(2)     השמאי הממשלתי הראשי או סגנו;
(3)     שמאי מקרקעין ששמו כלול ברשימת השמאים המכריעים לפי הוראות סעיף 202ג לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; השמאי וממלא מקומו יתמנו ע"י יו"ר מועצת השמאים;

 

3. מתקשר המבקש להשיג על ההחלטה בעיון חוזר בשומה והמבקש לטעון כנגד השומה המיוחדת רשאי להגיש, בכתב, השגה על החלטת השמאי שדן בבקשה, או על השומה המיוחדת, לפי העניין, בפני ועדת השגות .
א. ההשגה תוגש בתוך 30 יום מהיום שההחלטה של השמאי שדן  בבקשה או השומה המיוחדת      הומצאה לידי המשיג;
ב. מינהל מקרקעי ישראל יהיה משיב בהשגה. במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו לאחר קבלת החלטה בהנהלת המינהל, יוכל המינהל להגיש השגה בפני ועדת ההשגות
ועדת השגות לא תהא קשורה בסדרי הדין ובדיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט, ותפעל בדרך הנראית לה מועילה ביותר לקבלת החלטה צודקת ומהירה בהשגה, ותקבע את סדר בירור ההשגה והדיון בה;
ג. החלטות ועדת השגות יתקבלו ברוב דעות חברי הוועדה; באין רוב לדעה אחת, תכריע דעת יושב ראש הוועדה.
ד.   ההחלטה של ועדת ההשגות בהשגה תהא מנומקת ותינתן בכתב, לא יאוחר מתום 30 ימים מן המועד שבו הומצאו כל הראיות הדרושות למתן החלטה, להנחת דעתה של ועדת ההשגות, או בתוך 60 יום מסיום דיוניה, לפי המאוחר; בהחלטתה, רשאית ועדת השגות לאשר את ההחלטה בבקשה או את השומה המיוחדת, לפי העניין, לבטלה או לשנותה, וכן רשאית היא להגדיל את השומה או את השומה המיוחדת, לפי העניין, להורות על השלמתה או על עריכת שומה או שומה מיוחדת חדשה;
ה.  הגשת השגה כאמור לא תעכב את ביצוע העסקה נשוא השומה, ובלבד שהמשיג שילם את הסכום הגבוה מבין אלה והפקיד ערבות בנקאית אוטונומית, בתוספת ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"ה - 1965 במועד שנקבע בהסכם להנחת דעתו של מינהל מקרקעי ישראל, בגין יתרת סכום העסקה לפי ההחלטה בבקשה או בשומה המיוחדת, לפי העניין:
(1)     הסכום שאינו שנוי במחלוקת;
(2)     75% מסכום העסקה לפי ההחלטה בבקשה או לפי השומה המיוחדת, לפי העניין.
ן.  תחילת תוקפה של החלטה זו יהיה תוך שלושה חודשים מיום אישורה כדין ובלבד שהוקמה ועדת ההשגות כאמור בסעיף 3; החלטה זו תחול על שומות שנערכו לפני תחילתו, ובלבד שבמועד תחילתה טרם חלף המועד להגשת השגה עליהן, לפי הנוהל החל ערב קבלת החלטה זו, ולא החל דיון בהשגה אודותן.

 

בברכה,
       
      עמית יפרח, עו"ד
       יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות


העתק: איתן בן דוד- מזכ"ל תנועת המושבים

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים