תקציב 2013 -2014 והשפעתו על המרחב הכפרי

מאמר מאת יוגב שריד – מנכ"ל מבט מושבים

 

בימים אלו סיים משרד האוצר לגבש את הצעת התקציב לשנתיים הקרובות (2013-2014)

להצעת התקציב וחוק ההסדרים הנלווה יש השפעה מהותית על אורח החיים של כל תושב במדינת ישראל ויש התייחסות נקודתית לסוגיות של המרחב הכפרי, לצערנו השנה אנו רואים פגיעה קשה בחלק גדול מסוגיות הקשורות למרחב הכפרי

משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית וביצועה.

משרד האוצר אחראי על תכנון וביצוע המדיניות הכלכלית-פיסקאלית של מדינת ישראל באמצעות הכנת הצעת תקציב המדינה ופיקוח על ביצועו, ניהול הכנסות המדינה וגביית המיסים הישירים והעקיפים. המשרד אחראי על פעילותן של כלל החברות הממשלתיות, קובע את מדיניות השכר והסכמי העבודה במגזר הציבורי, ניהול נכסי המדינה וכן מפקח על גופים מרכזיים בשוק ההון.

בין הגזירות החדשות ניתן לראות השנה: העלאת מס ההכנסה ב-1.5% וקיצוץ בקצבאות הילדים, העלאת המע"מ ב-1% ל-18%, העלאת מס החברות ב-1% ל-26%, העלאת מיסוי על סיגריות ואלכוהול ומיסוי נוסף על הדיור, בצד ההוצאה כולל התקציב הקפאת תוספות שכר לעובדי המגזר הציבורי, הפחתת תקציב הביטחון, הפחתת קצבאות ילדים בשליש (קצבאות הילדים יינתנו באופן אחיד ללא קשר למספר הילדים במשפחה וכמו כן נשקלת האפשרות לבטל קצבאות להורים המשתכרים 800 אלף שקל בשנה ומעלה), דחיית פרויקטים  בתחום התשתיות והפחתת חלק מהתוספות לתקציב החינוך.

מבחינת נושאים הקשורים למרחב הכפרי  ישנן מספר פגיעות מהותיות לאור הצלחה אחת, הוחלט שלא יוטל מע"מ על הפירות וירקות כפי שלא הוטל עד היום, עמדתנו היתה שלהחלטה על הטלת מע"מ על מוצרים אלו, השלכות משמעותיות הן ברמת היצרן ( החקלאי) והן ברמת הצרכן. הטלת מרכיב הוצאה חדש במערכת יצור או שיווק, תגולגל הלאה עד לרמת הצרכן הסופי ,בשיעורי הביקושים. מדובר בסל מגוון ביותר של פירות וירקות, ונוהגי צריכה שונים ביחס לפלחי האוכלוסייה המפולגת בהתאם לרמת ההכנסה. סביר להניח כי בסופו של דבר יהיה משקל יתר לספיגת המס על ידי החקלאים ולכן יקטן נפח הגבייה ונטל המס שלא ייגבה מהדרגים שמעבר למשק החקלאי יהווה "הוצאה נטו" חדשה של היצרן החקלאי,  מה שעלול להביא לשינוי בהיקפי הגידול והרכב הגידולים בירקות ובפירות  ובהתנהגות הצרכנים על פי רגישותם לשינויים במחירים.

לצערנו, בחוק ההסדרים בוטלה החלטת ממשלה 2323 שעיקרה תוכנית שיקום תשתיות בישובים כפריים ותיקים, בהחלטה ניתן היקף תקציב של מיליארד שקל לעשר שנים ועד היום נוצלו רק עשרות מיליוני שקלים בודדים בפעילות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, החלטה זו היתה אחת מההצלחות הגדולות של הממשלה הקודמת וחלק גדול מהמושבים נערכו ליישמה בשנים הקרובות, אנו רואים בביטול החלטה זו כשינוי גישה לרעה בהתנהלות מול המרחב הכפרי.

בנוסף הוחלט על האטה בקצב המענקים למיכון בשל ההפחתה בעובדים הזרים לחקלאות , במסגרת הסכם ההפחתה של העובדים הזרים משנת 2009 הוגדר סכום של 250 מיליוני ₪ לרכישת מיכון חוסך כ"א, עד כה ניתנו מענקים על סך של כ 160 מל"שח, לעמדתנו אסור לפגוע במענקים אלו ממספר סיבות שהעיקרית שבהן היא שגם היום המדינה לא עומדת בהקצאת העובדים בפועל לעומת ההיתרים הקיימים.

בחוק ההסדרים ישנם עוד מספר סעיפים העלולים לפגוע בחברי המרחב הכפרי, סעיפים אלו טרם גובשו סופית או שאינן מקבלים החלטות ברורות שניתנות ליישום אך דבר זה עלול לפגוע יותר אם ההחלטות יפורשו שלא כהלכה.

תקציב 2013-14 הוא התקציב הראשון של הממשלה החדשה, תקציב זה מהווה את הסמן לעמדות הממשלה בתחומים השונים בכלל ובתחום המרחב הכפרי והחקלאות בפרט, אנו מקווים שחברי הכנסת וממשלת ישראל יבינו את חשיבות ביסוס המרחב הכפרי ויתמכו בעתיד בצורה גדולה יותר בסוגיות הקשורות למרחב הכפרי על מנת לחזק את תושבי המרחב הכפרי ועל ידי כך ליצור חברה הוגנת ושוויונית יותר.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים