פורסם נוהל איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל

נכתב על ידי: עו"ד עמית יפרח

החלטה 1445 בנוגע לאיוש הנחלות הפניות במושבים אושרה במועצת רשות מקרקעי ישראל וקבעה את הכללים לאיוש הנחלות הפנויות במושבים, כעת פורסם הנוהל שעלפיו צריכה אגדוה לפעול במידה והיא מעוניינת באיוש הנחלות הפנויות הקיימות במושב, חשוב לציין כי הנוהל קוצב את התקופה בה ניתן לאייש את הנחלות לתקופה שעד ה 31/12/2020 , כלומר על האגודות שבתחומן קיימות נחלות פנויות לקבל את ההחלטות הדרושות באסיפה הכללית ולצאת בהקדם לפעולה תכנונית בהתאם להחלטות האסיפה. בישובי מרכז הארץ צריך להדגיש לא ישווקו נחלות פנויות ולכן הנוהל שיפורט הינו למושבי הנגב והגליל בהם ישנן נחלות לא מאויישות .

איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל עיקרי הנוהל:

איוש נחלות פנויות במשבצת אפשרי ביישובי הנגב והגליל בלבד כמשמעותם בחוק הרשות לפיתוח הנגב ובחוק הרשות לפיתוח הגליל

נחלות פנויות יוקצו למומלצי האגודה אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית של האגודה.

האגודה לא תגבה כל תשלום כתנאי להמלצתה למעט הוצאות פיתוח שיאושרו על ידי הרשות ולמעט תשלום בשיעור יחסי בעד השקעותיה בפועל ברכוש האגודה וכן השתתפות בהון אגודה, עד לגובה הסכומים הנ"ל על פי אישור בכתב של רו"ח של האגודה, כשהסכומים משוערכים.

הנחלות הפנויות יוקצו ליחידים אשר אינם בעלי זכות בנחלה ו/או משק עזר ו/או של מגרש מגורים צמוד קרקע שנרכשו בפטור ממכרז בישוב הנ"ל ו/או בכל ישוב אחר ואינם חברי קיבוץ או מושב שיתופי אשר במסגרת שינוי ארגוני בקיבוץ/מושב שיתופי זכאים לקבל זכויות חכירה של יחידת מגורים בנויה (שיוך).

הזכויות אשר יקבל המומלץ מטעם האגודה :

נחלה חקלאית עם זכויות בניה מהוונות בחלקת המגורים שגודלה עד 2.5 דונם, בהיקף בינוי של 375 מ"ר, ללא חובת רצף בין דורי.

על ההקצאה יחולו כללי נחלה חקלאית, לרבות חובת התגוררות, עיבוד ובינוי תוך 4 שנים.

תשלומים אשר ידרוש המינהל עבור ההקצאה :

דמי חכירה מהוונים ישולמו על חלקת המגורים בלבד. עבור יתרת שטח הנחלה ישולמו בנוסף דמי חכירה שנתיים, בהתאם למחירון החקלאי.

קביעת ערכי הקרקע לצורך ביצוע העסקה ייעשו בהתאם לשומה עדכנית שתיערך על ידי השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.

בישובי קו עימות לא יגבה תשלום בגין איוש הנחלות.

הנחת אזור שתחול על התשלום :

על שיעור התשלום תחול הנחת אזור בהתאם להחלטת מועצה בנושא הנחות באזורי עדיפות לאומית :
הנחה על דמי חכירה מהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על
700,000 ש"ח לנחלה (ערך הקרקע לא כולל פיתוח ומע"מ), לפי 2 יחידות דיור לנחלה (350,000 ₪ ליח"ד). מעל סכום זה ישולמו דמי חכירה מלאים, ללא הנחת אזור.

חוזה:
אם יש פרצלציה וכתב ויתור מטעם האגודה לגריעת חלקה א' מהמשבצת, יחתמו עם מומלץ לאיוש הנחלה שני חוזים:

חוזה חכירה לחלקה א'.

תוספת לחוזה חכירה לחלקה א', אשר מסדיר את הזכויות המהוונות שנרכשו בנוהל זה.

בהעדר פרצלציה, יחולו הוראות חוזה המשבצת והרשות תצרף מכתב המפרט את הזכויות שנרכשו.


החלטה1399:

הרשות תראה במי שרכש נחלה בהתאם להחלטה זו כמי שהצטרף להסדר לקביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים הקבוע בהחלטת מועצה מס' 1399 וכמי ששילם לרשות דמי חכירה בשיעור 3.75% .

על מומלץ האגודה לבנות את בית המגורים בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בחוזה החכירה / מכתב. אם לא יעמוד בלוח הזמנים שנקבע, יהיה עליו לשלם דמי אורכה בהתאם להחלטת המועצה הרלוונטית בנושא אורכות להסכמי פיתוח.

כאמור זה הזמן של המושבים בנגב ובגליל להתחיל את יישום איוש הנחלות ורצוי להתחיל את התהליך בהקדם, כמובן שראשית יש לערוך דיונים פנימיים בין החברים ולהסביר על משמעות האיוש והחלופות הנוספות הקיימות, אנו עורכים ערבי הסברה בפני האגודות טרם קבלת ההחלטה ומרגע קבלתה ועד הפניה למינהל לתחילת איוש הנחלות הפנויות, צריך לזכור כי הזמן קצר והמלאכה מרובה

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים