מבצע הסדרת חובות בהתיישבות לשימושים הלא מוסדרים

מאת: עו"ד עמית יפרח

בשבוע שעבר התקבלה על ידי הנהלת רשות מקרקעי ישראל החלטת הנהלה (3967) אשר מטרתה לתמרץ מושבים ובעלי נחלות להסדיר את השימושים הלא מוסדרים שברשותם.

הרקע לקבלת ההחלטה הינה העובדה כי בשנים האחרונות התקבלו מספר החלטות מועצה משמעותיות בעניין חתימת חוזים לדורות במושבים, עיגון זכויות בחלקת המגורים במושבים ובקיבוצים ואימוץ חלופת האגודה בקיבוצים (החלטות מועצה 1311, 1464, 1456 ו-1447). בחודשים האחרונים החל אגף חוזים לדורות ביישום החלטות המועצה הנ"ל. הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים אלה מהווה תנאי הכרחי להצטרפות להחלטות.

נוכח רצון הרשות לפעול ליישום מהיר של ההחלטות הנ"ל ובמטרה לעודד הסדרת השימושים הלא מוסדרים בישובים החקלאיים אשר מהווה תנאי להצטרפות להחלטות הנ"ל, מאשרת הנהלת הרשות מבצע גביית תשלום דמי שימוש בגין תקופת שימוש של שבע שנים קודם לפרסום החלטה זו בלבד אף אם השימוש נעשה קודם לכן. יובהר כי בכל תקופת המבצע תקופת החיוב תהיה החל מה-1.7.09 ועד למועד ההסדרה. תנאי לאמור הינו הסדרת כל השימושים הלא מוסדרים, לרבות תשלום דמי שימוש עבור תקופת עבר וביצוע ההסדרה עד ליום 31.12.17. הוגשה בקשה מלאה להסדרה עד ליום 31.12.17 והרשות לא שלחה לבעל הזכויות דרישת תשלום עד מועד זה, תוארך התקופה האמורה עד למועד האחרון הקבוע בשובר התשלום שישלח לבעל הזכויות.

לעניין הסדרת שימושים על ידי האגודה, יובהר כי על האגודה להסדיר את כלל השימושים בחלקות ב' וג' בשטח המשבצת.

על אף האמור, בהתקיים אחת מהעילות לעצירת תקופת ההתיישנות בהתאם לעילות הקבועות בחוק, הרשות תגבה דמי שימוש גם בגין תקופה הקודמת לשבע שנים מיום פרסום החלטה זו (1.7.09).

אין באמור לגרוע מחובתו של המתיישב/אגודה לפעול במידי להסדרת השימושים הלא מוסדרים. כל זאת בהתאם להחלטות המועצה ונהלי הרשות.

יובהר כי האמור לא חל לגבי הליכים משפטיים ו/או לא יהיה בו כדי לעכב נקיטת הליכים משפטיים.

בקשות פתוחות להעברת זכויות, אשר מעוכבות עקב חוב דמי שימוש בגין שימוש לא מוסדר שכבר הופסק (דוגמת מקרים שהמשק נמכר והשימוש הופסק), יטופלו בהתאם להסדר זה.

ההסדר יחול אך ורק ביחס לקיבוצים ומושבים במטרה לעודד הצטרפותם להחלטות המועצה הנ"ל.

עמדתנו הינה כי זהו ללא ספק צעד משמעותי וחשוב עבור לא מעט בעלי נחלות ואגודות שכן ההחלטה הזו יכולה להכניסם למעגל הסדרה ולמנוע מהם כניסה להליכים משפטיים מול רשות מקרקעי ישראל. ההחלטה הייתה מתבקשת , אולם רשות מקרקעי ישראל הייתה צריכה לקבוע כי התשלום יהיה עד ארבע שנים כפי שנקבע בזמנו ב- 2007 במבצע הקודם אך למעשה לא יושמה ההחלטה במושבים ובכך פספס המנהל הזדמנות כבר אז להסדיר עם לא מעט בעלי נחלות את השימושים הלא מוסדרים.

אנו רואים במושב כיישוב רב-תפקודי, המשלב חקלאות עם תעסוקה חלופית מידתית, אשר הינה על פי נוהלי רשות מקרקעי ישראל, ולכן צעד זה בהחלט מקדם אותנו להסדרת תשתית חוזית ארוכת טווח גם למגורים וגם לתעסוקה החלופית.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים