ועדת הביקורת ככלי לניהול המושב

מאת: עו"ד עמית יפרח

בשבוע האחרון התחלנו סדרת מפגשים שמטרתם להעביר לחברי המושבים את חשיבות ועדות הביקורת במושבים ודרך התנהלותן. העברת המידע אל חברי המושבים בכל הדרכים האפשריות הינה אחת ממטרותיה של תנועת המושבים, מרכז הידע נכון שיהיה אצל חברי המושבים ולא רק בהנהגת התנועה או ועד המושב, אנו ממשיכים להעביר מידע בנושאי קרקעות, חברה ומשק כל העת באזורים השונים. הכנס בנושא ועדות הביקורת בא להעביר מסר חשוב למושבים כי הביקורת הינה כלי ניהולי ממדרגה ראשונה ושימוש נכון בביקורת יכול לקדם תהליכים במושב.

תקציר תפקידיה של ועדת הביקורת כפי שהוצגו בכנס האחרון:

מי כשיר לכהן בועדת ביקורת

מי שהוא חבר אגודה.

מי שלא מכהן כחבר וועד ההנהלה.

מי שלא משמש כחבר בועדת הקלפי.

מי שלא משמש כבעל זכות חתימה באגודה.

מי שלא משמש כשכיר של האגודה בכל תפקיד מנהלי, כספי או חשבונאי בכל תחום מתחומי פעילות האגודה.

מי שלא חלות עליו עילות הפסלות לכהונה בוועד.

קרובי משפחה מדרגה ראשונה לא יכהנו בועדת הבקורת זולת אם יישאר לכהן כחבר הועדה אחד מהם לאחר שהשאר התפטרו.

דרכי עבודתה של ועדת הביקורת

על ועדת הביקורת לנהל ספר פרוטוקולים בו ירשמו דיוני הועדה והחלטותיה.

על ועדת הביקורת לפעול באופן ענייני ובלתי תלוי.

הועדה רשאית לתקצב את פעילותה במסגרת תקציב האגודה המובא לאישור האסיפה הכללית, אך אין לה סמכות להתערב בהכנת תקציב האגודה.

על חברי ועדת הביקורת חלה חובת סודיות.

ועדת הביקורת יכולה לערוך גם בקורת פתע בתיאום עם יו"ר ועד ההנהלה.

על הועדה להתכנס לפחות אחת לחודש.

הכרעות בוועדה יתקבלו ברוב קולות.

על ועדת הביקורת ליידע את יו"ר הוועד על כל נושא אותו היא בחרה לבדוק.

ועד האגודה ישיב לפניית ועדת הביקורת תוך פרק זמן סביר ( עד שלושה שבועות).

ועדת הביקורת אינה יכולה לפנות לעובדי האגודה אלא רק לאחר תאום עם יו"ר הוועד.

אחריות ועדת הביקורת כלפי האסיפה הכללית

על ועדת הביקורת להכין דוח על פעולותיה ולהגישו לאסיפה הכללית השנתית. דוח זה יכלול את הפרטים הבאים:

סקירה תמציתית על פעולות הועדה במשך השנה.

הליקויים שנתגלו במהלך הביקורת והליקויים שתוקנו.

המלצות לשיפור דרכי פעולתה של האגודה.

זימון אסיפה כללית על פי דרישת ועדת הביקורת:

אם ועדת הביקורת השתכנעה, לאחר בדיקת נושא, כי הנושא דחוף ויש לכנס לשם כך אסיפה כללית, תציין הועדה בפרוטוקול את הנושא המבוקש לדיון באסיפה הכללית.

ועדת הביקורת תפנה לוועד ותבקש לזמן אסיפה כללית על פי תקנון האגודה.

על ועד האגודה לזמן אסיפת חברים כללית תוך פרק זמן הנקוב בתקנון האגודה.

כאמור לועדת הביקורת תפקיד חשוב ומרכזי בחיי האגודה, אך עליה תמיד לזכור כי גם מוטלת עליה אחריות רבה וישנה חשיבות רבה לעבודה משותפת ופורה בין כל מוסדותיה של האגודה לטובת האינטרסים של האגודה וחברי האגודה.

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים