החלטות מועצת מקרקעי ישראל מישיבת המועצה ב-6.7.08

חוזר 3/08


אגף קרקעות ואגו"ש

לכבוד
ועד המושב

 

שלום רב,

הנדון: החלטות מועצת מקרקעי ישראל מישיבת המועצה ב-6.7.08
חוזר 3/08


להלן מס' החלטות מועצת המינהל שהתקבלו בישיבתה האחרונה והרלוונטיות להתיישבות:
א. הקצאת קרקע למאגרי מים:
במטרה להתמודד עם המשבר המתמשך במשק המים, שדורש מתן פתרונות חלופיים לאספקת מים שפירים,  אישרה המועצה  הקצאת שטחים פנויים  למתקני טיהור שפכים ומאגרי מי קולחין לאגודות מים, בתחומי  משבצות חקלאיות  ומועצות  אזוריות/ מקומיות שיומלצו על ידי רשות המים, ללא מכרז. 
קיימים ארבעה סוגי הקצאות של קרקע למאגרי מים:
1.    מאגר שיוקם על משבצת ישוב חקלאי ונועד לשימושו העצמי –פטור מתשלום נוסף  למינהל
2.  אגר שיוקם על ידי תאגיד בו חברים מספר ישובים, בשטח שבחכירת ישוב אחד או יותר  – במטרה ליצור תמריץ לישובים חקלאיים  להקים תאגידי מים משותפים,  רק עשירית   מכלל השטחים שהוקצו לישוב למטרת תעסוקה (150 דונם בפריפריה ו 75 דונם במרכז  הארץ) יילקחו במניין השטח שתופס המאגר.   התשלום למינהל עבור כל דונם שתופס  המאגר  45 ₪ לדונם.
3.  מאגר מים של תאגיד שחברים בו מספר ישובים בשטח שבחכירת אחד או יותר  מהישובים- תוך השבת הקרקע למינהל וקבלת פיצוי בעבורה – במקרה זה ימומן הפיצוי  בעבור הקרקע על ידי התאגיד לו תוקצה הקרקע למאגר.
4.  מאגד מים לתאגיד שהומלץ על ידי רשות המים - תאושר על ידי ועדת הפטור של מועצת  מקרקעי ישראל.
 במקרים בהם קיימת שותפות בתאגיד המים , בין ישוב חקלאי לגוף פרטי, לא יעלה  חלקו של היזם בתאגיד על 74% וחלקו של הישוב או הישובים בתאגיד  לא יקטן מ 26%


ב. הקצאת קרקע לאתרי קומפוסט: 
המועצה הבחינה בין אתרי קומפוסט  המוקמים על קרקעות משבצת של ישוב חקלאי  לשימושו העצמי- שאינה טעונה  תשלום או ביצוע עיסקה- לבין  הקצאת קרקע לאתר קומפוסט למטרה מסחרית ו/או  בשותפות עם גורמי חוץ - שתיעשה לפי הכללים של הקצאת קרקע למטרות תעסוקה בישובים חקלאיים.  במקרה כזה רק  10 אחוז משטח האתר ילקחו במניין השטחים לתעסוקה.
 
ג. הקצאת קרקע למתקנים ליצור אנרגיית חשמל חילופית:
לאור התייקרות מחירי החשמל ועלייה ברמת הביקוש לחשמל קמים מיזמים אלטרנטיביים ליצור חשמל ואנרגיות מתחדשות: תחנות כח המפיקות אנרגיה משאיבת מים והזרמתם, תחנות כוח סולאריות, טורבינת  רוח המייצרת אנרגיה חשמלית.
ההתייחסות למיזמים אלו תהיה בתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% ללא הנחת אזור ו-10% משטח  הפרוייקט יובאו בחשבון במניין השטחים הכולל לו זכאית האגודה במסגרת שטחי התעסוקה המוקצים לה על ידי המינהל. 
 
ד.המועצה אישרה  לפטור בניית  מרחבים מוגנים  מתשלום דמי היתר
מועצת מקרקעי ישראל  החליטה לתרום להגברת התודעה הציבורית לחשיבות הקמת מרחבים מוגנים דירתיים וקומתיים, ולהנחות את המינהל  לפטור מתשלום דמי היתר בגין בניית המרחב המוגן  בתנאי ש יהיה בשטח מירבי של לא יותר מ 9 מ"ר נטו. המינהל מוותר על זכותו לחתום
על  תכניות  הממ"ד  ויורה לועדות התכנון לדון בתכניות אלו  ללא חתימתו.  הקמת המרחב המוגן לא תותנה  במינהל בהסדרת חובות או חריגות בנייה כלשהן .

ה. במתן זכויות בחלקת המגורים בישובים חקלאיים יוחלו הנחות הנהוגות באזורי עדיפות לאומית
המועצה אישרה שינוי בהחלטה 979 הנוגעת לקביעת זכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים,   הנוגע להחלת הנחות הנהוגות באזורי עדיפות לאומית על הזכויות הנרכשות על ידי החוכרים החקלאיים, למעט רכישת זכויות נוספות שלא נכללו בהסדר ועבורן נדרש החוכר לשלם תשלום מלא.
בהחלטה הקיימת נוצר עיוות לפיו בהקצאות חדשות למגורים באזורי עדיפות לאומית קיימות הנחות אזור על הקרקע בעוד שבפעולות כמו: פיצול מגרש מחלקת מגורים במושב,   רכישת מלא הזכויות , ושיוך מגרש מגורים בקיבוץ  לא הוחלו הנחות אזור והחוכר נדרש לשלם  33% מערך הקרקע ללא התחשבות בהנחת אזורי עדיפות לאומית.
הנחות האזור לא יחולו על התשלום הבסיסי הנדרש כתנאי להצטרפות להסדר -  תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך חלקת המגורים במושב ובקיבוץ.

 

כזכור, החלטה 979,  שאושרה על ידי מועצת מקרקעי ישראל בשנת 2007, לא יושמה עדיין עקב פנייה לבג"ץ שעיכבה את ביצועו עד מתן פסק הדין.

ו. קרקע לחממות תוקצה לשבע תקופות בנות שבע שנים

בהמלצת משרד החקלאות אישרה מועצת מקרקעי ישראל החלטה המאפשרת החכרת קרקע חקלאית להקמת חממות לשבע תקופות בנות שבע שנים (49 שנה בסה"כׂ)  ולא לתקופות מתחדשות בנות 3 שנים כפי שהיה נהוג עד כה.
החממות הן מבנים חקלאים מרשת או מיריעת פלסטיק המשמשים לגידול צמחים עצים פרחים פירות וירקות תוך ניצול אנרגית השמש לשמירה על סביבה פנימית חמה ביחס לטמפרטורה החיצונית.
ההחלטה התקבלה לאור היקף ההשקעה בהקמת בית צמיחה, המבנים והציוד  הנדרשת להקמת החממות.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לח"מ  בטל. 6086307 – 03


בברכה,

         
 עמית יפרח, עו"ד
 יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

 

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים