החלטות מנהל

חוזר 1/09 - החלטות מועצת מקרקעי ישראל מישיבת המועצה ב-5.1.09

 


‏‏29/01/2009
אגף קרקעות ואגו"ש

לכבוד
ועד המושב

שלום רב,

 

הנדון: החלטות מועצת מקרקעי ישראל מישיבת המועצה ב-5.1.09
חוזר 1/09


 

להלן מס' החלטות מועצת המינהל שהתקבלו בישיבתה האחרונה והרלוונטיות להתיישבות:
א. הרחבות במושבים:
 הפסקת תשלומי כספים אסורים לאגודות מושבים-
מועצת מקרקעי ישראל החליטה לשנות את הכללים בדבר הרחבות במושבים.  החלטת המועצה מאפשרת לגבות כספים עבור שדרוג תשתיות של הישוב הותיק בסכום שיקבע על ידי המינהל ואגף התקציבים.  ההחלטה קובעת כללים זהירים יותר באשר לאיסור גביית כספים אסורים.   היקף השדרוג ורמתו יתואמו מראש עם משרד האוצר  וכן  האגודה והמועצה האזורית אליה שייך הישוב.   הכוונה היא כי מימון התשתיות יעשה בין היתר על ידי גבייה נוספת מרוכשי המגרשים במסגרת התשלום עבור עלויות פיתוח . החלטה זו נועדה לשים קץ לגביית הכספים האסורים שנעשית על ידי האגודות מרוכשי המגרשים, בתמורה למתן המלצתם.
 
כמו כן קבעה המועצה כי  באיזורי עדיפות לאומית א', ב', קו תפר וקו עימות – תוסר המגבלה לשווק 115% מגרשים מתקן הנחלות,  והאגודה תהיה רשאית לשווק את כל המגרשים בפטור ממכרז. על מגרשים שיוקצו בפטור ממכרז, יחול איסור העברת זכויות במשך 5 שנים מיום חתימת חוזה החכירה, למעט נסיבות מיוחדות בהן המינהל יאשר העברה קודם התאריך בכפוף לתשלום נוסף. 

ב. משקי עזר
 קביעת תנאים לתוספות בנייה, העברת זכויות שינוי וניצול הקרקע-
במגזר החקלאי קיימים  משקי עזר במשבצות הקבע של מושבים, הנמצאים בסמיכות לנחלות  חקלאיות.
על-פי נוהלי המינהל, מותר לבנות במשק עזר יחידת דיור אחת בשטח מבונה של 160 מ"ר ללא תשלום למינהל, כאשר  יתרת השטח מיועדת לעיבוד חקלאי.
שטח הקרקע המוחכר למשק העזר נע בדרך כלל בין 2 דונם ועד 5 דונם,.
 
המועצה קבעה כי  כל תוספת בניה מעבר ל 160 המ"ר שהותרו לבנייה ללא תשלום,  תחוייב בתשלום דמי היתר למינהל בשיעור של 46% מערך הקרקע.  
 
העברת זכויות במשק העזר  תחוייב בתשלום דמי הסכמה למינהל  ודמי חכירה שנתיים בשווי אחוז אחד משווי הקרקע של משק העזר . ניתן לבצע היוון של תשלום דמי החכירה בתמורה לתשלום

 

 

בשיעור 5.5 אחוז משוי הקרקע.  ההיוון יתבצע על השטח המיועד למגורים ביעוד סטטוטורי. על יתרת השטח החקלאי  ייחתם חוזה לעיבוד חקלאי ארוך טווח. 
 
העברת זכויות במשק עזר הכלול בחוזה משבצת של אגודת מושב  תתבצע  בין היתר בכפוף לחתימת חוזה ישיר עם בעל הזכויות.
 
בעת ביצוע שינוי ויעוד וניצול יוותר המינהל על סעיף ההשבה המופיע בחוזה -ויאפשר מימוש היעוד החדש על ידי בעל הזכויות  עפ"י התנאים בהחלטה זו ובין היתר בכפוף לתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא בהתאם לאזור העדיפות. במקרים בהם ישולם היטל השבחה ניתן יהיה לקזז תשלום זה מהתשלום עבור ההיוון, כאשר התשלום למינהל לא יפחת מ  51% משווי הקרקע . 
במקרים בהם שולמו דמי חכירה שנתיים במשך חמש שנים לפחות  לפי אחוז אחד מערך הקרקע לשנה, יהיה שיעור התשלום  86% או 46% בהתאמה או ששיעור התשלום יפחת ב 5%. 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לח"מ  בטל. 6086307 – 03

 

 
בברכה,
       
      עמית יפרח, עו"ד
         יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות

 

 

העתק: איתן בן דוד – מזכ"ל תנועת המושבים

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים