עדכונים חשובים לגבי החלטה 1155

22.5.2014 - בישיבתה האחרונה של מועצת רשות מקרקעי ישראל הגיע לאישור שינוי משמעותי בכל הקשור לאפשרות הגדלת חלקת המגורים הקטנות מ 2.5 דונם במושבי מרכז הארץ, וזאת בשונה ממה שהיה קבוע בהחלטה 1155 העוסקת בזכויות המגורים בחלקות המגורים במושבים.

ראשית נזכיר כי החלטה 1155 אושרה בבג"צ ביוני 2011 , החלטה וולנטרית אשר בעל נחלה שירצה להיכנס להחלטה ישלם תשלום "על חשבון ההיוון"  בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים , שיעור דמי ההיוון המלאים נקבעו בהחלטה בגובה של 33% בכפוף להנחות אזורי עדיפות .

בעל נחלה אשר  שילם את התשלום על חשבון ההיוון בכניסתו להחלטה כאמור, יתאפשר לו לעשות שימוש בהיקף הבניה הבסיסי למגורים של עד 375 מ"ר כדלקמן:

ביטול הדרישה לרצף דורי בחלקת המגורים, קרי , אין צורך למנות "בן ממשיך" על מנת לבנות בית שני בנחלה וניתן יהיה לבנות בית שלישי בנחלה ללא הוכחת דור שלישי .

המינהל לא יקבע את מספר  יחידות הדיור למגורים (קיימת מגבלה של תמ"א 35) וגודלן בחלקת המגורים. כמוכן, ישנה אפשרות לפצל יחידת דיור מחלקת המגורים עם זכויות בניה מתוך היקף הבניה הבסיסי של עד 375 מ"ר. על בעל הזכויות בנחלה לשלם למינהל 29.25% (השלמה ל- 33%) מערך הקרקע של המגרש המפוצל. גודל המגרש שיפוצל יכלול זכויות בניה של 160 מ"ר לפחות. וניתן יהיה למכור את היחידה שפוצלה לצד שלישי.

בעל נחלה אשר הצטרף להסדר יהיה זכאי לחתום על חוזה חכירה עם המינהל המעגן את זכויותיו על פי החלטה זו.

ביחס למושב ההחלטה קבעה טרם השינוי  כי חלקת המגורים תוגדר כחלק מחלקה א' בנחלה עד לשטח כולל של 2.5 דונם בלבד.

במושבים באזור עדיפות לאומית א' ובישובים בקו העימות בלבד, בהם חלקת המגורים קטנה מ- 2.5 דונם, התאפשרה השלמתה בתנאים מסוימים, כאשר באזורים שאינם באזורי העדיפות הללו לא היתה כלל אפשרות להגדלת חלקת המגורים.

היה ברור מלכתחילה שהמגבלה שחלה על מושבי מרכז הארץ להגדיל את חלקות המגורים ולהגיע גם הם לחלקה של 2.5 דונם הינה מקפחת, ואינה יכולה להתקיים לאורך זמן, ובשנים האחרונות השקענו מאמצים גדולים לתקן את ההחלטה ובאמת מאמצינו נשאו פרי ובישיבה האחרונה שונה הסעיף וכעת הינו כך:

השלמת חלקת מגורים הקטנה מ 2.5 דונם תתאפשר באזורי עדיפות לאומית א', ב' וקו עימות ככל הניתן בשטח רציף, במידה ואין תותר השלמה בשטח מחוץ לחלקה א'.


לעניין מרכז הארץ תותר השלמת חלקת המגורים עד ל 2.5 דונם במידה וקיים שטח רציף, וזהו השינוי המשמעותי מכיוון שבהחלטה הקודמת לא ניתן היה להגדיל את חלקת המגורים גם אם היה שטח רציף בחלקה א'.

מדובר בשינוי אשר ישפר באופן ניכר את יכולתו של בעל הנחלה במרכז למקם את בתי מגוריו באופן המיטבי ויאפשר ניצול נכון ויעיל בשטח המצוי ברשותו.

יחד עם זאת עדיין לא נפתרה בעייתם של מושבים במרכז שחלקה א' שלהם קטנה מ 2.5 דונם ואין ברשותם שטח רציף להגדלה, וזאת בעיקר בשל בעיות טופוגרפיות הקיימות במושבי ההר, לגביהם נמשיך מול המינהל במאמצים לאפשר להם להגדיל את חלקת המגורים בשטח נוסף מתוך משבצת האגודה שאינו שטח רציף בחלקה א'.

השינוי כאמור אושר במועצת רשות מקרקעי ישראל ונדרשת החתימה על ההחלטה שתכניס אותו לתוקף, במקביל אנו בהליכים מתקדמים עם מושבי הפיילוט לצורך יישום ההחלטות של חוזי החכירה ו היוון חלקות המגורים על פי 1155, בתקווה שבזמן הקרוב יתחיל שלב היישום הכולל בכל המושבים.

  

בברכה,

עו"ד עמית יפרח

יו"ר אגף קרקעות ואגוש

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים