התנאים לכינוס אסיפה כללית בהשתתפות מעל 50 איש - עדכון נוסף בנושא כינוס אסיפות כלליות לאור המגבלות שנקבעו בתקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה

עו"ד מיכל בוסל

הכותבת הינה מנהלת אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים.

 

בהנחיות הרשם שניתנו ביום 15.3.20, ניתן, בין היתר, מענה נקודתי להארכת כהונת וועד ההנהלה, כך שבימים אלה אין צורך לכנס אסיפות לצורך קיום בחירות.

בהמשך להליך הסרת המגבלות והשבת המשק בהדרגה לפעילות סדירה בשל נגיף הקורונה, משרד רשם האגודות השיתופיות פירסם ביום 15.6.2020 עדכון נוסף להנחיותיו הקודמות בעניין כינוס אסיפות כלליות בתקופה זו.

עמדת רשם האגודות היא כי גם כעת, על אף ההקלות שניתנו, יש להימנע ככל האפשר מכינוס אסיפה כללית . כלל שהנושאים העולים לדיון ולהכרעת האסיפה הכללית הינם מן הסוג הסובל דיחוי, יש להעדיף אפשרות זו.

אולם, בהתאם להנחיות החדשות של הרשם, באגודות שיתופיות בהן מספר חברי האגודה עולה על 50 אנשים (כמות האנשים המותרת להתקהלות במקום פתוח, נכון למועד זה) ובהן לאור מאפייני חברי האגודה, לא ניתן לכנס אסיפה באמצעים אלקטרוניים ומדובר במקרים שהוגדרו בהנחיות הקודמות של הרשם כמקרים מיוחדים ויוצאי דופן (אשר דחייתם עלולה לגרום לנזק כלכלי משמעותי או למשבר חברתי עמוק וכו'), תוכל אגודה שיתופית לכנס אסיפה כללית משולבת ובה עד 50 חברים ויתר חברי האגודה ישתתפו באמצעים אלקטרוניים בהתאם להנחיות הרשם הקודמות בנושא, ובלבד שהאגודה תעמוד בתנאים הבאים :

1.        תצוין מסגרת זמנים ברורה לדיון באסיפה וכן להצבעה ותינתן האפשרות לכל חבר המעוניין בכך, להעביר התייחסותו אשר תועבר לידיעת החברים, טרם ההצבעה .

2.        כינוס פיזי יערך בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובאמצעות רישום מראש של החברים המעוניינים בכך. ככל שכמות הנרשמים תחרוג מהמותר בהנחיות משרד הבריאות, תינתן עדיפות לחברים הזקוקים לכך, לאור מאפייניהם .

3.        ימונה אחראי לניהול המדיה במהלך האסיפה .

4.        באותם מקרים בהם על פי התקנון יש לקיים הצבעה חשאית, ההצבעה תהיה בקלפי או הצבעה אלקטרונית בהתאם להנחיות הרשם בנושא מיום 25.3.2020 .

5.        מתווה כינוס האסיפה יועבר למשרד רשם האגודות באמצעות טופס פניה מקוון באתר הרשם, לכל הפחות שבועיים מראש ממועד האסיפה ולא התקבלה התנגדות הרשם .

6.        מתווה כינוס האסיפה הכללית יאושר על ידי יועצה המשפטי של האגודה אשר יהיה נוכח בכל מהלך האסיפה ויוודא עמידה בהנחיות אלה .

מודגש כי כל ההקלות הנ"ל, נועדו רק למקרים מיוחדים בהם לא ניתן לדחות את הדיון וההכרעה עד לביטול ההגבלות .

בנוסף, על כל אגודה לוודא, טרם נקיטה באיזה מן הצעדים הנזכרים לעיל, כי הדבר אינו עומד בסתירה לתקנונה .

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים