החלטה 979 פסיקת הבג"צ ומשמעותה

מאת: עו"ד עמית יפרח- יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות
לפני ימים אחדים ניתן פס"ד בבג"צ 1027/04 הידוע יותר כבג"צ 979 אשר עוסק בזכויות המגורים והתעסוקה במושבים ובקיבוצים . פסק הדין ניתן בהרכב מורחב של שבעה שופטים ונכתב בעיקרו על ידי כבוד השופטת ארבל.


בג"ץ אישר את החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1101 ו979 אך התערב ואסר השכרת מבנים בשימוש לא חקלאי בחלקת המגורים במושבים וכן שינתה את היום הקובע לעניין החלטה 979 בקיבוצים ליום 27.3.2007.
תנועת המושבים כמי שהשיבה לבג"צ רואה חשיבות גדולה מאוד לפסיקת בית המשפט העליון ובעיקר לעובדה שמרביתן המכריע של טענותינו התקבלו ובייחוד זכויותנו בכל הקשור לעיגון זכויות המגורים. אנו מביעים סיפוק מהחלטת הרכב השופטים לאשר את ההחלטה ולא להיכנע לקבוצות לחץ חברתיות אשר  עשו להם הרגל לתקוף כל החלטה הקשורה להתיישבות ולהביאה להכרעת בג"צ, אין ספק כי במובן מסויים נעצר הסחף השלילי בפסיקות בג"צ אשר קשורות להתיישבות ואנו בטוחים כי תהינה לפסיקה השלכה גם על המאבקים המשפטיים  אשר יהיו להתיישבות בעתיד בנשאים הקשורים לזכויותינו בקרקע.
תמיכתנו בהחלטה 979 בתחילת הדרך היתה בשל צוק העיתים שנמצאת בו ההתיישבות ובשל הצורך לעגן את זכויותנו למגורים ותעסוקה חלופית אחרי עשרות שנים כמו שמתרחש באופן טבעי במגזר העירוני.
צר לנו כי בנושא התשלומים על היוון חלקת המגורים לא נעשתה על יד בית המשפט השוואה בין החוכר בעיר לשכנו בכפר ואנו נמשיך להאבק להסרת הקיפוח הקיים לרעתנו בנושא גובה דמי ההיוון.
 לפיכך עיקרי החלטת  979 ומשמעויותיה בנוגע למושבים הינה כדלקמן:
היות וההחלטה וולנטרית בעל נחלה שירצה להיכנס להחלטה ישלם תשלום "על חשבון ההיוון"  בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים , שיעור דמי ההיוון המלאים נקבעו בהחלטה בגובה של 33% בכפוף להנחות אזורי עדיפות .
ביחס למושב ההחלטה קובעת   כי חלקת המגורים תוגדר כחלק מחלקה א' בנחלה עד לשטח כולל של 2.5 דונם בלבד.
במושבים באזור עדיפות לאומית א' ובישובים בקו העימות בלבד, בהם חלקת המגורים קטנה מ- 2.5 דונם, תתאפשר השלמתה בתנאים מסוימים.
 בעל נחלה אשר  שילם את התשלןם על חשבון ההיוון בכניסתו להחלטה כאמור, יתאפשר לו לעשות שימוש בהיקף הבניה הבסיסי למגורים של עד 375 מ"ר כדלקמן:
ביטול הדרישה לרצף דורי בחלקת המגורים, קרי , אין צורך למנות "בן ממשיך" על מנת לבנות בית שני בנחלה וניתן יהיה לבנות בית שלישי בנחלה ללא הוכחת דור שלישי . המינהל לא יקבע את מספר  יחידות הדיור למגורים וגודלן בחלקת המגורים.
כמוכן, ישנה אפשרות לפצל יחידת דיור מחלקת המגורים עם זכויות בניה מתוך היקף הבניה הבסיסי של עד 375 מ"ר. על בעל הזכויות בנחלה לשלם למינהל 29.25% (השלמה ל- 33%) מערך הקרקע
של המגרש המפוצל. גודל המגרש שיפוצל יכלול זכויות בניה של 160 מ"ר לפחות. וניתן יהיה למכור את היחידה שפוצלה לצד שלישי.
בעל נחלה אשר הצטרף להסדר יהיה זכאי לחתום על חוזה חכירה עם המינהל המעגן את זכויותיו על פי החלטה זו.
בנושא התעסוקה החלופית אנו מברכים על אישור מרבית ההחלטה על ידי בית המשפט אולם להערכתנו הרכב השופטים צריך היה לאשר את ההחלטה במלואה כולל את נושא ההשכרה שהינו מחויב המציאות בייחוד כאשר המינהל גובה עבורו תשלום מלא, בנוסף ישנה חשיבות לאפשר לאוכלוסיה המבוגרת במושבים אשר נפלטה מחקלאות ללא פנסיה יכולת התפרנסות בכבוד מתעסוקה חלופית מתונה אשר אינה פוגעת בצביון הכפרי במושב.

לפיכך עיקרי החלטת  1101 ומשמעויותיה בנוגע לשימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושבים הינה כדלקמן:
במושב - חלקת המגורים, לרבות זכויות הבניה לתעסוקה לא חקלאית, יישארו תמיד צמודים לנחלה ולא יתאפשר  פיצולם מן הנחלה.
השטח הבנוי הכולל של השימושים לתעסוקה ( לרבות מבני קייט) לא יעלה על 500 מ"ר בנוי.
בעל זכויות בנחלה ישלם למינהל תשלום מלא עבור הסדרת השימושים לתעסוקה .
בעל זכויות בנחלה  כאמור בעקבות הפסיקה של הבג"צ לא יהיה רשאי להשכיר לצד שלישי את השטח הפנוי המיועד לצרכי תעסוקה. אולם בג"צ אישר ובצדק את מבצע הסדרת השימושים החורגים אשר טרם הוסדרו ולפיכך בעל נחלה אשר התעסוקה החלופית שלו אינה מוסדרת והוא יגיע תוך שנתיים מקבלת ההחלטה להסדיר את חובו ישלם 5% מערך הקרקע  לשנה על ארבע שנים אחורה בלבד.
כעת צריך לזכור כי המינהל בגוף ההחלטה ביקש זמן התארגנות של שנתיים ליישום של ההחלטה, ללא ספק מדובר בזמן ארוך מידי שמתווסף גם כך לשנים הרבות שבה ההחלטה היתה מוקפאת בשל הבג"צ, דרישתנו מהמינהל להערך בהקדם האפשרי ליישום ההחלטה ולא לעכבה כמו החלטות רבות של מועצת מקרקעי ישראל אשר נותרו כאבן שאין לה הופכין.

 

ניהול ושיווק האתר: Exactive Marketing      

 

 נחלה

 

  • |
  • © 2012 כל הזכויות שמורות לתנועת המושבים
  • |
  • מונסייט בניית אתרים